SỨC KHỎE ĐẤT, THỰC TIỄN VÀ HÀNH ĐỘNG CÂN ĐỐI VÔ CƠ - HỮU CƠ, TRÁNH CỰC ĐOAN!

SỨC KHỎE ĐẤT, THỰC TIỄN VÀ HÀNH ĐỘNG CÂN ĐỐI VÔ CƠ - HỮU CƠ, TRÁNH CỰC ĐOAN!

Gần đây có xu hướng cực đoan về vai trò của nông nghiệp hữu cơ và phân bón vô cơ, coi phân bón vô cơ như “tội đồ”. Thực tế không như vậy.

Giáo sư Đại học Kyoto gợi ý giải pháp cải thiện sức khỏe đất

Đất đồng bằng sông Cửu Long hiện nay

Trồng trên luống, đặt cây cao, thoát thủy tốt hạn chế bệnh từ đất